Terms & conditions

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Aanbetaling: 50% van de prijs, welke als aanbetaling voor deelname geldt voor sessie, workshop, cursus, training of retraite.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door The Yoga Academy gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van The Yoga Academy.

1.3 Deelnemer: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij The Yoga Academy Sessie, Workshop, Cursus, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 The Yoga Academy is gevestigd te Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 55769721.

1.5 Rittenkaart: een 5 of 10 lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door The Yoga Academy te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van de lessen bij The Yoga Academy vermeld op de website (verder: ‘Abonnement’).

1.7 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij The Yoga Academy, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.8 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.9 Retraite: een door The Yoga Academy Retraite.

1.10 Student: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij The Yoga Academy Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

1.11 Website: de website van The Yoga Academy www.theyogaacademy.nl

1.12 Workshop: een bij of door The Yoga Academy geven of gegeven workshop.

1.13 Cursus of Training: een bij of door The Yoga Academy geven of gegeven cursus of training.

1.14 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan The Yoga Academy.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij The Yoga Academy verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Cursussen, Trainingen, Retraites en overige bezoeken van Studenten al dan niet via Partners van The Yoga Academy of bij The Yoga Academy. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop, Cursus, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van The Yoga Academy verplichten zich om hun Studenten/Deelnemers aan de activiteiten die The Yoga Academy voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.

2.2 The Yoga Academy kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. The Yoga Academy eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van The Yoga Academy betrokken.

3. Abonnementen, rittenkaart en losse lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een rittenkaart. Ook zijn losse lessen beschikbaar.

3.2 Een abonnement komt tot stand op het moment dat The Yoga Academy het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.

3.3 The Yoga Academy geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar info@theyogaacademy.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

JAARABONNEMENT
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: 1 jaar.

RITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen repectievelijk 3 of 4 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de rittenkaart.

LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een Student (al dan niet via een partner van The Yoga Academy) te betalen en te volgen les bij The Yoga Academy anders dan op basis van een abonnement.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich te melden bij de receptie van The Yoga Academy. Nadat de medewerker van The Yoga Academy de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de Student toegang tot de les.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Abonnement, Rittenkaart, Workshop, Cursus, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), bankoverschrijving, Paypall of automatische incasso. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan The Yoga Academy toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt per de datum van inschrijving en zo elke maand verder.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van The Yoga Academy. The Yoga Academy behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in The Yoga Academy en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.4 The Yoga Academy biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 7 dagen kosteloos te ontbinden. The Yoga Academy zal de Student vervolgens binnen 7 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

4.5

1.Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is The Yoga Academy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

2. Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door The Yoga Academy gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

 

5. Voor het online reserveren van lessen door Studenten met een Abonnement, Rittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf 14 dagen van tevoren tot 5 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
•    Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke ‘no show’ wordt bij een rittenkaart als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 60 minuten voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

 

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. The Yoga Academy behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in The Yoga Academy, vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 The Yoga Academy behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.

 

6.3 The Yoga Academy behoudt zich het recht om op (feest)dagen en vakanties de deuren (gedeeltelijk) te sluiten.  Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement

7.1 De Student kan een geldend maandabonnement onbeperkt altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

 

8. Deelname en Betaling Workshop, Cursus, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld

8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop, Cursus of Training deelnemen nadat The Yoga Academy het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan The Yoga Academy. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

8.3 Voor sommige Workshop(s), Curussen, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshop: Rooster en Annulering

9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. The Yoga Academy behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in The Yoga Academy, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

9.2 The Yoga Academy behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.3 Tot 60 dagen voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@theyogaacademy.nl.

9.4 Tot 30 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 10,- administratiekosten.

9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 30 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Retraite: Annulering

10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@theyogaacademy.nl.

10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

10.3 Tot 30 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.6 The Yoga Academy behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

11. Cursussen en Trainingen

11.1 Annulering van deelname aan de geplande Curus of Training kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@theyogaacademy.nl.

11.2 Tot 60 dagen voor de geplande Cursus of Training kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

11.3 Tot 30 dagen voor de geplande Cursus of Trainings datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Cursus of Trainings prijs in rekening wordt gebracht.

11.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Cursus of Training, wordt de reeds betaalde Cursus of Trainings prijs niet terugbetaald.

11.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Cursus of Training, wordt de reeds betaalde Cursus of Trainings prijs niet terugbetaald.

11.6 The Yoga Academy behoudt zich het recht voor de Cursus of Training te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Cursus of Trainings prijs terugbetaald.

12. Huisregels

12.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van The Yoga Academy volgen:

Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van The Yoga Academy er geen last van hebben.
Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van The Yoga Academy.
Eet niet of anders licht gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
Draag schone en makkelijk zittende kleding.
Doe je schoenen uit in de aankomsthal.
The Yoga Academy stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de zaal en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de zaal.
Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door The Yoga Academy niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

Feedback op welke manier dan ook naar de The Yoga Academy, docent of medestudent wordt geacht persoonlijk, discreet en respectvol te worden gecommuniceerd.

12.2 The Yoga Academy behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot The Yoga Academy te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 The Yoga Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan The Yoga Academy het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen, Evenementen en/of Retraites bij, of verzorgd door, The Yoga Academy.

13.2 The Yoga Academy werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor Lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les of Workshop. Door bezoek aan The Yoga Academy, deelname aan een Les, Workshop, Training, Evenement of Retraite bij, of verzorgd door The Yoga Academy, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. The Yoga Academy adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop, Training of Retraite.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Voer tijdens de menstruatie of zwangerschap geen omgekeerde houdingen uit. Ook intense ademhalingsoefeningen wordt niet geadviseerd.

13.3 Een bezoek aan The Yoga Academy, onze Lessen, Workshops, Cursussen, Trainingen en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Cursussen, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Training of Retraite voor jou geschikt is op dit moment.

13.4 Partners verplichten zich de risico’s genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door The Yoga Academy afdoende te verzekeren en The Yoga Academy vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 13.1.

14. Persoonsgegevens

14.1 The Yoga Academy verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. The Yoga Academy gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2 The Yoga Academy gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van The Yoga Academy en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van The Yoga Academy, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@theyogaacademy.nl. De bezoeker, Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van The Yoga Academy gebruik kan worden gemaakt.

14.3 The Yoga Academy geeft de persoonsgegevens van Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

14.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door The Yoga Academy worden verwerkt, voor welke doeleinden The Yoga Academy doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

15.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij The Yoga Academy zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amstelveen. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.